Үр дүнд: 30
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 433 дугаар хаалттай хорих ангийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
3.Гаалийн Ерөнхий газрын харьяа Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
4.Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
5.Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
6.ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
7.Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын Шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
8.Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
9.Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын Шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
10.Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
11.Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
12.Сэлэнгэ аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
13.“Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
14.“Сэлэнгэ үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
15.Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, авто зам ашигласны төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
16.“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2019
17.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
18.Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
19.СЭЛЭНГЭ АЙМАГ-УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
20.СЭЛЭНГЭ АЙМАГ-ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
21.СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН,ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
22."Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
23.ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
24.СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
25.АЛТАНБУЛАГ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
26.МАНДАЛ СУМ ДАХЬ ШШГХ-ИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
27.ХҮДЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
28.СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
29.СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
30.ШААМАР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2018
Үр дүнд: 30